Fördjupa Östersjösamarbetet i EU

Vi måste värna våra hav, sjöar och vatten-drag. Det är allvarligt att flera miljoner ton plast slängs i havet varje år. Återvinningen av plast ska öka och nedskräpningen ska stoppas.

Östersjön är ett av världens mest förorenade innanhav, och där finns enorma områden med döda bottnar till följd av övergödning. För att åtgärda problemen måste alla länder runt Östersjön bidra och ska EU vara pådrivande. Fisket i Östersjön ska vara hållbart med rimliga fångster. Det är dags att sätta stopp för skadlig bottentrålning. Vi vill också införa krav på läkemedelsrening i EU:s avloppsdirektiv.